Sosiale Prosjekter

I basket er det sterk tradisjon for sosialt engasjement. Vår sport utgjør en god fellesarena for etablerte Askerbøringer og nykommere til vår kommune. Klubben har en tydelig internasjonal profil. Basketball utgjør et lavterskeltilbud som ikke krever mye utstyr, og vår sport treffer mange som kjenner basket fra eget hjemland. Asker Basketball Club har et veletablert system for å frita særlig utsatte grupper for treningsavgift (etter individuell vurdering) – dersom de ønsker å spille aktivt for klubben. Vi har erfaring for at dette gir mye sportslig tilbake til oss. Vårt sosiale engasjement er derfor del av en langsiktig strategi både for rekruttering og for profilering mot sponsorer.

INKLU (2018)

Fra 2018 deltar Asker Basketball Club i et nytt sosialt prosjekt. Prosjektet INKLU (Inkludering gjennom idrett) støttes av Norges Basketball Forbund og Sparebankstiftelsen. Prosjektet startet i  i Bærum i mars i år og skal etter hvert spres til basketballklubber og skoler over hele landet. Asker er en av de første klubbene som har meldt seg til å bidra i dette arbeidet og vi vil igangsette aktiviteter på skoler i Asker i løpet av høsten 2018.

Følg inklu på Facebook: https://www.facebook.com/inkluas/

Skywalker (2012 – 2017)

Fra 2012 – 2017 samarbeidet klubben nært med Asker kommune om å trekke uorganiserte barn og unge, blant dem flyktninger, inn i aktivitet der de er i hverdagen. Her var spillere fra klubben aktivitetsledere og rollemodeller rundt på skolene for unge som ikke var med i organisert idrett. Varner-gruppen var en viktig fødselshjelper og samarbeidspartner, og var med klubben ut kalenderåret 2014.

Skywalker omfattet:

  • Tilbud om basket-spill i SFO-tiden på skoler i Asker
  • Aktivisering av eldre barn på 4-10 trinn i midttime og etter skoletid i «åpen gymsal»
  • Om lag 200 uorganiserte barn i aktivitet hver uke på Borgen, Hagaløkka, Jansløkka, Bondi, Vettre og Mellom-Nes skoler i sesongen 2014/2015